Keresztény nevelés

Iskolánk és óvodánk, mint a római katolikus egyház oktatási intézménye, a Szentírás szellemében, az évszázados iskoláztatási hagyományokhoz híven neveli, oktatja tanulóit. Vállaljuk a felekezeti elkötelezettséget, de – az ökumenizmust szem előtt tartva – nyitottak vagyunk más keresztény egyházak felé is. Az egyház irányítása meghatározza nevelőmunkánkat. Keresztény világnézetet és értékrendet kívánunk gyermekeinkben kialakítani és megerősíteni.

     E feladatunkhoz és a mindennapokhoz szervesen kapcsolódnak egyházunk hagyományai, többek között: tanévnyitó és tanévzáró szentmisék, iskolánk védőszentjének napjához és a nagyobb ünnepekhez kapcsolódó szentmisék; reggeli és tanítás végi közös imák, lelkigyakorlatok, ünnepélyek és műsorok.

A gyerekekkel való rendszeres foglalkozás erősíti a keresztény értékek elfogadását és gyakorlását. Intézményünk a személyre szóló szeretetteljes bánásmód, a következetesség, a türelem, a hitelesség, az egymás iránti szeretet példája, a családokkal való összefogás által kívánja nevelni, oktatni a ránk bízott gyermekeket.

Olyan intézményi szellem, szemlélet, tartalom és gyakorlat kialakítására törekszünk, amely segítségével elősegítjük a pozitív törekvéssel, reális önismerettel, egészséges önbizalommal és felelősségtudattal, jó együttműködő készséggel és optimista életszemlélettel rendelkező személyiségek kialakításának megalapozását.

Oktatási tevékenységünkben, a gyermekek tanulmányi munkája során a klasszikus didaktikai és metodikai alapelvek maximális figyelembe vételére, folyamatos alkalmazására törekszünk. Azok közül is kiemelten a sajátos, római katolikus egyházi intézményi mivoltunkkal  legjobban összhangban lévőkre:

  • az egyéni sajátosságok figyelembevételére,
  • a pozitívumokra támaszkodás elvére,
  • az empátiára,
  • a belső motivációra,
  • a fokozatosságra.

Elkötelezett pedagógiai tevékenységünk során prioritást biztosítunk a következő értékeknek:

hit, tudás, emberség.

 

Lego-matek osztály

Iskolánkban az első évfolyamon játékos matematika oktatást 2019/2020-as tanévtől vezetjük be a LEGO matematikai csomag felhasználásával. Az oktatás a jól ismert LEGO kockát hívja segítségül, hogy az elvont matematikát kézzelfoghatóvá tegye. A LEGO oktatócsomagok úgy épülnek be a tanítási órába, hogy ezzel erősítik a csapatban folyó munkát, hiszen a gyerekeknek együtt kell gondolkodniuk és dolgozniuk a megoldásokon. A módszer fejleszti a matematikai látásmódot, szemléletet és megközelítést, valamint a kommunikációt is. Integrálása a digitális eszközök segítségével biztos informatikai alapot nyújt. A gyakorlatok segítik a matematikai problémamegoldást és erősítik az ahhoz vezető utat elemzéssel, érveléssel, kitartással, precizitással, modellezéssel és bemutatással.

A matematikai problémák nehezen fogalmazhatóak meg egy kisgyermek számára, a LEGO módszer viszont segíti az elvont gondolkodás beépülését a problémamegoldó folyamatba. Ösztönöz a csapatmunkára, növeli a kitartást és elősegíti a matematikai problémák megoldását.

 

Kétnyelvű osztály

A megújult matematika oktatás mellett 2019/2020-as tanévtől az idegen nyelv oktatására helyezünk nagy hangsúlyt a kétnyelvű (magyar-angol) osztály indításával. Célunk, hogy tanulóink a 8. évfolyam végére eljussanak a Közös Európai Referenciakeret (KER) B1 és/vagy B2 nyelvi szintjéig; kialakuljon az idegen nyelvi kommunikációs, szövegértő képesség, a spontán beszéd. Tanítványainknak lehetőséget adunk, hogy már kisgyermekkorban elkezdjék az idegen nyelv tanulását. Bizonyos tantárgyakat angol nyelven tanítunk, így heti 8-12 órában találkozik a gyermek a nyelvvel, szókincse sokkal nagyobb lesz. A heti öt óra angol, illetve a szaktárgyak angol nyelven történő oktatása csoportbontásban történik anyanyelvi tanár bevonásával. Feltételeink – személyi és tárgyi – adottak célunk megvalósításához. Rendelkezésünkre állnak szaktárgyi tankönyvek, tantermek, interaktív táblák, digitális tananyagok.